'; | Kuben

Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS)

Verden står overfor store og dyptgripende utfordringer knyttet til klima og miljø både i forhold til konsekvenser og til nødvendig respons. Klima- og miljøkrisen er samtidig vevd inn i store teknologiske, sosiale og økonomiske endringer. Hva slags kunnskap, ferdigheter og holdninger må dagens elever tilegne seg i naturfag og andre fag for å imøtekomme disse utfordringene? Hvordan kan man utvikle kompetanse for framtiden?

 

SEAS har «skole i verden» som tilnærming. Konseptet skole i verden innebærer at skolen samarbeider med lokale myndigheter, bedrifter, forskningsmiljøer og organisasjoner for å skape bedre miljø og levekår i en verden som preges av komplekse og sammensatte bærekraftsutfordringer. Målet til SEAS er å skape et mulighetsrom hvor lærere, elever og familiene deres går sammen for å håndtere bærekraftsspørsmål i lokalmiljøet. Dette krever tverrfaglighet og utforskende arbeidsmåter som tilnærming. SEAS vil utvikle verktøy og metoder for å legge til rette for samarbeid mellom skolen og lokalmiljøet, slik at elevene kan arbeide både på et praktisk, et personlig/kollektivt, og et samfunnsmessig plan. SEAS sin ambisjon er at ved å støtte elevene i å utforske og skape endringer, kan skolen bli en sentral aktør i de store omstillingene som er nødvendig, samtidig som elevene utvikler viktig kompetanse for framtida.

 

DE OVERORDNEDE MÅLENE I SEAS

SEAS har to hovedmål. 1) Å identifisere viktige prinsipper, metoder, verktøy og gode eksempler for å skape og støtte skole i verden initiativ; 2) Fremme kunnskap, ferdigheter og holdninger for å skape endring i retning av komplekse og virkelighetsnære miljøutfordringer.

 

For å oppnå disse målene, vil SEAS samarbeide med seks skole i verden nettverk i Belgia, Estland, Italia, Norge, Sverige og Østerrike. Nettverket består av forskere, skoler, organisasjoner, og bedrifter som har bred erfaring med slike samarbeidsprosjekter.

 

VITENSKAP FOR HANDLING

Det er behov for å styrke samspillet mellom kunnskapsinstitusjoner og øvrige aktører i samfunnet. Dagens miljøkrise innebærer at tillit til vitenskapelig kunnskap og demokratiske prosesser kommer under press. I arbeid med komplekse miljøspørsmål som har lokal og personlig relevans, skal elevene erfare at de kan anvende kunnskap, samarbeide med andre, og få erfaring med å finne ut av ulike perspektiver, dilemmaer og motsetninger. SEAS har et interaktivt design, som innebærer at lærere, elever og deres familier går sammen med parter utenfor skolen for å skape nye handlingsmåter og tenkemåter i forhold til miljøutfordringer. Elevene skal erfare at det nytter å engasjere seg, og samtidig utvikle viktige kompetanser.

 

SEAS er en del av Samarbeid og Støtte til Handling i Europakommisjonens program Horizon2020, Vitenskap for og av samfunnet 2019-2022.

 

For mer informasjon besøk prosjektets nettside: www.seas.uio.no